Kort referat af generalforsamling 2018
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 2/26/2018 10:51:54 AM
Category: General
     

Kort referat fra 
Idrætsforeningens generalforsamlingen
den 23-2-2017.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4 Indkomne forslag
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Ad 1. Flemming Jens blev med akklamation valgt som dirigent.


Ad 2. Formanden Bjarne L. Olsen aflagde en fyldig beretning om året der var gået og kom bl.a. ind på følgende:

Medlemsmæssigt 
D
er sket en lille fremgang på 21 medlemmer så vi 1. januar 2018 er 967 medlemmer.  

Aktivitetshuset på Immerkær 42
Huset benyttes af de fleste af TDC’s personaleforeninger i Østdanmark.

Stop af kontingenttræk fra 31.marts 2018
Økonomisk kan vi blive hårdt ramt i 2018, fordi TDC har meddelt Idrætsforeningen af de fra 31. marts 2018 stopper med at trække kontingent via lønnen. Det betyder jf. lovenes § 7, at de medlemmer der tidligere blev trukket via lønnen, fremover selv skal betale kontingent til Idrætsforeningen, og at der skal betales for et helt år ad gangen i januar måned.
Stoppet af kontingenttrækket betyder at lovenes § 7 skal ændres.

Adgangskontrol og Motionscentrene og Yoga/Fitness lokalerne på Teglholmen og Borups Alle
Lokalerne til disse idrætsgrene benyttes flittigt da 2/3 af vores medlemmer er med i Motion og der er 84 medlemmer af Yoga/Fitness afdelingen.
På grund af de skærpede regler for adgang til TDC’s bygninger vil det fremover kun være ansatte med id-kort der kan få adgang til lokalerne, hvilket betyder at tidligere ansatte og pensionister ikke fremover kan benytte sig af disse tilbud, når de udstedte Id-kort udløber 31. marts.
Vi må derfor forvente at de der ikke samtidig benytter sig af andre sportstilbud vil udmelde sig af Idrætsforeningen.
Dette indebærer at lovenes § 4 skal ændres.

De forskellige arrangementer som foreningen havde deltaget i var alle gået godt.
Ved ECSG i Ghent i Belgien opnåede vi at blive bedste danskere i flere tilfælde, bl.a. med en 7. plads i Badminton og en 17 plads i Bowling samt i flere kategorier i Cykling.
Deltager antallet ved DHL-løbet i Parken var en stor succes med 80 løbehold og 10 gå-hold. De ca. 450 deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

De fleste af vore 15 afdelingerne går godt.
Bordtennis har 2 hold med i Firma Sport Københavns turneringer (FSKBH). Bowling har 3 hold med i FSKBH’s turneringer, hvor 1. holdet har nået pokalfinalen og Tennis førstehold har vundet FSKBH’s pokalfinale.
Desværre har svømmeafdelingen set sig nødsaget til at lukke pensionistsvømmeholdet med udgangen at denne sæson.

Formanden sluttede sin beretning med at takke Forretningsudvalget (FU), Hovedbestyrelsen (HB) og medlemmerne som er med til at holde gang i Idrætsforeningen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Margrethe bægeret 
Tildeltes Sportsfiskernes formand Lars Thøgersen, for hans store engagement og kæmpe arbejde med at få fiskeafdeling på fode igen efter at den tidligere formand gik af i utide. Samtidig har han gjort et stort arbejde sammen med Jon Iversen for at få Idrætsforeningens nye skib ELMAS gjort sejlklar til gavn for sportsfiskerne og dykkerne. 

Hold præmien
Gik til Bowlings førstehold der er nået frem til pokalfinalen som spilles i marts måned.


Ad 3. Kasserer Jan Resen aflagde regnskab for 2017.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Ad 4. Der var indkommet 2 forslag fra FU om ændringer af lovene pga. TDC’s udmeldinger:

1 forslag til Lovenes § 4 medlemmer:
Tilføjes et nyt afsnit: ”Medlemmer, der ikke har et TDC ID-kort, kan ikke deltage i Motion og Yoga/Fitness i Teglholmen og Borups Alle.”

Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

1 forslag til lovenes § 7 kontingent:
i første afsnit slettes ordene: … ”der opkræves månedsvis via lønnen fra TDC”
i andet afsnit tilføjes ”kajak”
i tredje afsnit ændres til ”Medlemmer betaler ved indmeldelsen kontingent for resten af året og efterfølgende betales i januar for 1 år ad gangen forud.” 

Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 


Ad 5. Kasserer Jan Resen fremlagde et budget baseret på uændret kontingent.
Budget blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6. Valg: Formand Bjarne L. Olsen, FU-medlem Niels Børglum blev genvalgt, som ny sekretær efter Birgit Kauffmann valgtes Lil Inge Pedersen fra Bowling og som ny revisor valgtes Henrik Behrendorff Striber fra Motion. Som Revisorsuppleant valgtes Kim Albeck.
Alle valg var for 2 år og skete enstemmigt med akklamation.


Ad 7. Formanden Bjarne L. Olsen orienterede om at YouSee har startet et 5-årigt sponsorat af E-sport. Og ønskede at der blev oprettet en landsdækkende E-sportsafdeling under TDC Idræt og så ville de betale licens og deltager gebyr for at man kunne deltage i E-sports firmaligaen. 

Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede dirigenten og traditionen tro rejste generalforsamlingen sig og udbragte et 3 folddigt hurra for Idrætsforeningen.

Bjarne L. Olsen
formand 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies