Love

for

IDRÆTSFORENINGEN TELEFONEN, København

Idrætsforeningen Telefonen, København, er stiftet den 31. maj 1960
ved en sammenslutning af

Telefonfunktionærernes Idrætsforening, 'TI" (stiftet den 23. januar 1922)
og
Telefonstandens Idrætsforening, "KT" (stiftet den 26. juni 1931)

 

§ 1.  Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Idrætsforeningen Telefonen, København" (TELEFONEN).
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.


§ 2.  Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og fritidsinteresser blandt personer, der har eller har haft tilhørsforhold til TDC, samt virke for samarbejde indenfor teleidrætten i ind- og udland.


§ 3.  Union og Forbund 
Foreningen er tilsluttet Firmaidræt StorKøbenhavn
(FSKBH), men desuden kan hovedbestyrelsen efter afdelingernes ønske tilslutte foreningen specialforbund under Dansk Idræts Forbund, når det skønnes, at disse giver medlemmerne bedre muligheder for træning og konkurrencer.


§ 4.  Medlemmer
Som ordinære medlemmer kan optages personer, der har eller har haft tilhørsforhold til TDC.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages ordinære medlemmers ægtefæller.
Andre ekstraordinære medlemmer kan kun optages efter accept i Hovedbestyrelsen og kun hvis de har en tilknytning til et ordinært medlem og at de udgør mindre end 10 %.

Det er en forudsætning, at medlemmet ikke er ansat i et til TDC konkurrerende firma eller er medlem af en anden firmaklub under FSKBH.
Medlemmer der ansættes i et til TDC konkurrerende firma, udmeldes med omgående virkning.

Medlemmer, der ikke har et TDC ID-kort, kan ikke deltage i Motion og Fitness/Yoga i Teglholmen.

I de tilfælde hvor optagelse af ekstraordinære medlemmer i en afdeling hindrer optagelse af ordinære medlemmer, går ordinære medlemmer forud for ekstraordinære medlemmer.

Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger og er ikke valgbare, men kan dog vælges til bestyrelsen for de enkelte afdelinger.

Indmeldelse skal ske elektronisk via foreningens hjemmeside.
Foreningens love skal altid fremgå af hjemmesiden. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de heri indeholdte bestemmelser.

Generalforsamlingen kan på hovedbestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer.

Foreningens guldemblem kan af hovedbestyrelsen gives for en særlig fortjenstfuld indsats.


§ 5.  Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan kun ske elektronisk via foreningens hjemmeside med mindst 1 mdr. varsel til udløbet af en måned.
Særlige regler gælder for Tennis afdelingen: Udmelding kan kun ske 2 gange pr. år: pr. 1. juli og 1. januar med mindst 1 mdr. varsel (minimum 1 årsmedlemskab af Tennis kræves).


§ 6.  Restance og eksklusion
Medlemmer, der skylderkontingent for mere end en måned eller anden gæld, vil efter én rykker bliveslettet af foreningen og kan kun genindmeldes, når gælden og evt. genåbningsgebyrer betalt. De kan endvidere ved indberetning til Dansk Idræts Forbund udelukkesfra enhver under DIF stående forening, indtil gælden er betalt.

Eksklusion af medlemmer fra idrætsforeningen skal vedtages med simpel majoritet på en generalforsamling, hvortil den pågældende er indbudt skriftligt. Forslag om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen og bekendtgøres samtidig med indvarslingen af generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen kan, hvis et flertal på 2/3 af hovedbestyrelsen vurderer efter et møde med medlemmet, at der er sket et eller flere grove brud på gældende regler eller love, med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmet. Efterfølgende skal eksklusionen behandles/indstilles til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Efter tilsvarende regler kan et medlem idømmes karantæne i en afdeling.


§ 7.  Kontingent
Alle ordinære medlemmer i foreningen betaler et enhedskontingent.

Særlige betalingsregler for Tennis, Dykning og Kajak.

Medlemmer betaler vedindmeldelsen for resten af halvåret og efterfølgende betales for et ½ år adgangen forud.

Enhedskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
I afdelinger med særlige betalingsregler fastsættes dette af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsesmedlemmer betaler
et symbolsk kontingent.

Passive medlemmers kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


§ 8.  Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned og skal indkaldes ved bekendtgørelse i foreningens forehavende medier (p.t. hjemmeside) med mindst 3 ugers varsel og med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
6. Valg
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og senest 8 dage før generalforsamlingen være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle sager afgøres ved simpel majoritet - dog kræves til vedtagelse af lovændringer mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.

Dersom 2/3 stemmers majoritet ikke kan opnås for et forslag men simpel majoritet, kan forslaget i uændret form forelægges en ekstraordinær generalforsamling, og der vedtages ved simpel majoritet.


§ 9.  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 50 af foreningens ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom ledsaget af en dagsorden. Når medlemmerne fremsætter krav om en ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i foreningens forehavende medier (p.t. hjemmeside) med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.


§ 10.  Ledelse
Hovedbestyrelsen skal varetage foreningens interesser under solidarisk ansvar over for generalforsamlingen og består af forretningsudvalget samt et medlem (afdelingsleder) for hver af foreningens afdelinger.

Forretningsudvalget varetager - under ansvar over for hovedbestyrelsen - foreningens daglige ledelse.

Idrætsforeningen Telefonen tegnes af formanden og kasseren i forening
eller af formand og 2 FU-medlemmer
eller af kasserer og 2 FU-medlemmer


§ 11.  Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt eller når ønske derom fremsættes af mindst 3 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Der er mødepligt til alle hovedbestyrelsesmøder, evt. ved stedfortræder.

I tilfælde af stemmelighed er et fremsat forslag forkastet.

Der skal føres referat af hovedbestyrelsens møder. Referat fremsendes til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem.


§ 12.  Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et forretningsudvalgsmedlem (FU-medlem), disse vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Desuden vælges der en suppleant til forretningsudvalget.

Formand, sekretær og FU-medlem vælges på lige år og Næstformand, kasserer og FU-suppleant vælges på ulige år.

Udtræder et medlem af forretningsudvalget i valgperioden, suppleres udvalget af hovedbestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Udvalget er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed skal spørgsmålet forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse.

Der skal føres referat af forretningsudvalgets møder. Referat fremsendes til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem.


§ 13.  Afdelinger
Hver afdeling skal een gang årligt afholde et afdelingsmøde, hvor der vælges en afdelingsleder, som ved valg automatisk bliver medlem af hovedbestyrelsen samt yderligere mindst 2 medlemmer til at lede afdelingen under ansvar over for foreningens hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsens samtykke kræves til større og internationale arrangementer samt til evt. optagelse af gæster i afdelingerne.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er afdelingsledelsen for skydning forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter afdelingsledelsens skøn, af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben, ved misligholdelse af lovgivningen for påtegning eller et vurderet manglende aktivitetsniveau. Afdelingsbestyrelsen for skydning kan udelukke et medlem fra skydeafdelingen, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til IF-Telefonens hovedbestyrelse.

Afdelingsledelsen for skydning er ligeledes forpligtet til at have korrekt påtegning af foreningens til enhver tid egne våben samt opretholde lovmæssig korrekt sikring af disse.

Afdelingsledelsen for skydning har desuden pligt til at sørge for løbende godkendelse af skydebanen (pt. 1 gang årligt ved politiet).


§ 14.  Foreningens medier
Til redaktion og håndtering af foreningens medier (hjemmeside mv.) vælges af hovedbestyrelsen mindst 1 medlem, som ansvarshavende redaktør og webmaster.


§ 15.  Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra l. januar til 31. december, og kassereren skal aflevere regnskabet til revisorerne så betids, at det i revideret stand kan fremlægges til eftersyn senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler anbringes på en bankkonto eller på girokonto og kan kun hæves af kassereren med et andet forretningsudvalgsmedlems underskrift. Kassereren kan med fuldmagt fra forretningsudvalget hæve og betale via netbank. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 10.000 kr.


§ 16.  Revisorer
Til at underkaste foreningens regnskaber med bilag, aktiver og passiver med status såvel talmæssig som kritisk revision vælges to regnskabskyndige revisorer og to revisorsuppleanter, der hver fungerer 2 år og afgår skiftevis således, at der hvert år vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Revisorerne og hovedbestyrelsen skal til enhver tid på forlangende have uhindret adgang til at efterse regnskaber og kassebeholdning. Om ethvert foretaget eftersyn skal der straks gives hovedbestyrelsen skriftlig meddelelse.

Årsregnskab, for driftsregnskab og status vedkommende underskrevet af kassereren og formanden og for afdelingsregnskabernes vedkommende af de respektive afdelingsledere, skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afleveres til kassereren i revideret stand og underskrevet af revisorerne. Notater til årsregnskabet tilsendes hovedbestyrelsen og skal oplæses under regnskabsaflæggelsen på generalforsamlingen.


§ 17.  Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst l/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Vedtages opløsningen, træffer den vedtagne ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til almennyttige formål.

- - -

Ovennævnte love er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. maj 1960 og er sidst revideret på generalforsamlingen den 26. november 2021.

 Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies