Opdateret 25.4.2018


Her kan du læse om IF-Telefonen, -Sportsfiskerafdelingens årsmøder fra før 2018 (Ikke komplet). Bl.a. indkaldelse og referater.

Seneste nyheder direkte herunder


Vil du læse årsmøde fra efter 2017 kan du klikke HER 


------------------------------------------------------------------


Opdateret3.5.2016


Hermedindkaldes til Årsmøde 2016 i Sportsfiskerafdelingen. Mødet afholdes i lokalernepå Immerkær 42 i Rødovre tirsdag den 24. maj kl. 19.00.


Allemedlemmer af Sportsfiskerafdelingen er velkomne, men ønsker du at spise med,spiser vil lidt mad kl. 18.00, men til spisning, skal der ske tilmelding tilLars Thøgersen på 20213475 eller sportsfisker@if-telefonen.dk senest 20. maj kl. 10.00


Dagsordenvil være som følger:


 


1.   Velkommen


2.   Valg af dirigent


3.   Godkendelse af dagsorden


4.   Beretning ved formanden


5.   Afdelingens økonomi(formanden)


6.   Valg til bestyrelse


7.   Forslag til forretningsorden


8.   Nyt om båd


9.   Års konkurrence ogpræmieoverrækkelse


10. Eventuelt


Jeg håber på et flot fremmøde.


Venlig hilsen


Lars Thøgersen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat


fradet ordinære årsmøde


 i Sportsfiskerafdelingen under IF-Telefonen.


Afholdtden 28. maj 2015


Vi startede traditionen tro med lidt tilbåde gane og mave.


1.      Larsbød velkommen til Sportsfiskerafdelingens årsmøde 2016


2.       Da den hidtidige dirigent ikke var mødtop, foreslog Lars, at han selv overtog dirigentposten, hvilket blev vedtaget.


3.       Dagsordenen blev gennemgået og vedtaget.


4.       Formandens beretning var udgivet påskrift. Generelt blev der nævnt omkring overdragelse af formandskabet ellermangel på samme. Behovet for en forretningsorden.  Salget af Tobisen. Antal arrangerede ture.Konkurrenceudvalget. Bådudvalget o.s.v., samt hvad bestyrelsen arbejdede med,herunder indførelse af nyt point-system for årskonkurrencen, forretningsordenmm. Efter en kort debat, blev formandens beretning godkendt


5.       Formanden som også fungerer som økonomimestergennemgik årets budget, og det konstaterede forbrug. Efter en kort debat blevbudgettet vedtaget.


6.       På valg var Per, Ejvind og Jesper. Alle 3modtog genvalg med applaus.


7.       Formanden havde udarbejdet en simpel forretningsorden,hvis formål er at gøre arbejdsgangen i sportsfiskerafdelingen mere synlig forbestyrelsesmedlemmerne. Forretningsordenen var ikke færdig, men står nu sinprøve som arbejdsdokument, og vil blive tilrettet og genfremlagt på årsmødet i 2016.


8.       Tobisen er jo solgt, men det er stadigmeningen, at vi skal have en anden båd på en eller anden måde. I HB’s budget erder budgetteret ca. 200.000 kroner til anden båd, men grundet nogle uforudsetemulige udgifter til idrætsforeningens administration blev beløbet sat på hold.Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Idrætsforeningen ønsker at såvelsportsfiskere samt dykkere kan gøre brug af samme båd. I øvrigt vil en andenbåd i fremtiden kræve, at føreren har mindst speedbådskørekort.


9.       Årskonkurrencen har indtil nu væretsuspenderet, da der var rod i pointene vedrørende første halvdel af 2014.Bestyrelsen ønsker årskonkurrencen genoptaget efter det hidtidige pointsystemmed start fra førstkommende fisketur efter årsmødet. Der var udarbejdet forslagkonkurrenceregler. Det blev vedtaget, at genindføre årskonkurrencen med dethidtidige pointsystem. Konkurrencereglerne tilrettes og genfremlægges tilgodkendelse på årsmødet 2016.


10.   Dervar ingen særlige emner til dette punkt, hvorfor formanden som jo også vardirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

--------------------------------------------------------------------Opdateret 11.5.2015

Hermed indkaldes til Årsmøde 2015 i Sportsfiskerafdelingen. Mødet afholdes i lokalerne på Gammel Jernbanevej i Valby den 28. maj kl. 19.00.

Alle medlemmer af Sportsfiskerafdelingen er velkomne, men ønsker du at spise med, spiser vil lidt mad kl. 18.00, men til spisning, skal der ske tilmelding til Lars Thøgersen på 20213475 eller sportsfisker@if-telefonen.dk senest 26. maj kl. 10.00

Dagsorden vil være som følger:

1.   Velkommen

2.   Valg af dirigent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Beretning ved formanden

5.   Afdelingens økonomi (formanden)

6.   Valg til bestyrelse

7.   Forslag til vedtægter

8.   Nyt om båd

9.   Års konkurrence

10. Eventuelt

Jeg håber på et flot fremmøde.

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

----------------------------------------------------------------------------------

Referat

fra det ekstraordinære årsmøde

 i Sportsfiskerafdelingen under IF-Telefonen.

Afholdt den 12. august 2014

Inden mødet blev der budt på lidt mad og drikke, og den kammeratlige fiskesnak lød hele bordet rundt.

1.      Orientering fra fungerende formand.

Lars bød de fremmødte velkommen, og konstaterede, at der var 12 fremmødte medlemmer. Herefter orienterede han lidt om årsagen til det ekstraordinære årsmøde, hvilket skyldtes, at den tidligere formand samt ét bestyrelsesmedlem, havde trukket sig fra bestyrelsen midt i en valgperiode.

Herefter foreslog Lars, at der skulle vælges en ordstyrer, og pegede på Mogens. Mogens blev valgt med applaus.  Mogens kunne på trods af manglende skriftlig forretningsorden og andre regler vedrørende Sportsfiskerafdelingen konstatere, at det ekstraordinære årsmøde var rettidigt indkaldt, og var beslutningsdygtig. Lars påtog sig jobbet som referent.

Dagsordenen blev af hensyn til beslutningsdygtigheden, foreslået ændret til følgende:

1.      Orientering fra fungerende formand.

2.      Valg til bestyrelsen.

3.      Det videre arbejde, med underpunkterne: Års konkurrencen, Tobisen, Fisketure.

4.      Eventuelt

5.      Afslutning

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Lars orienterede om, at han i perioden siden 30. april og til dags dato, havde koncentreret sig om Sportsfiskerafdelingens fortsatte drift, hvortil han havde fået meget hjælp vedrørende det administrative fra Bjarne Lund Olsen samt Birgit Kauffmann, der begge sidder i Forretningsudvalget. Lars takkede Bjarne og Birgit for et godt og konstruktivt samarbejde.

Lars har i samme periode bl.a. prioriteret en fortsættelse af onsdags turene, -gøre hjemmesiden mere levende, - ”Tobisens” videre skæbne, samt scannet markedet generelt for såvel reservedele og bådmotorer, som for nye eller nyere brugte både m.m.

                              2.      Valg til bestyrelsen.

Der skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Jens Møller samt Lars Thøgersen stillede op til valg. Begge blev valgt med applaus.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger: 

Formand:                             Lars Thøgersen                           På valg i lige årstal

Bestyrelsesmedlem:         Jens Møller                                   På valg i lige årstal

Bestyrelsesmedlem:         Ejvind Sørensen                         På valg i ulige årstal

Bestyrelsesmedlem:         Per Rasmussen                           På valg i ulige årstal

Bestyrelsesmedlem:         Jesper Spettrup                          På valg i ulige årstal


3.       Det videre arbejde.

Års konkurrencen

Lars spurgte ind til, om der var stemning for at genoptage års konkurrencen, som jo var suspenderet, da der var gået rod i pointregnskabet både for 2013 og 2014. Da der var stemning for, at års konkurrencen skulle genoptages, foreslog Lars, at der oprettes et udvalg, som kommer med forslag til et regelsæt, som skal anvendes. Reglerne skal være klar, så de kan træde i kraft i forbindelse med første fisketur i 2015. Umiddelbart behøver de ikke være forskellig fra de regler, vi hidtil har benyttet, men de skal blot på skrift, -offentlig gøres, og benyttes. Senere skal reglerne så godkendes på årsmødet i 2015.

 

Der blev herefter nedsat et konkurrenceudvalg bestående af:

Frede Olsen, Mogens Johansen og Jens Møller

 

Tobisen

Lars orienterede omkring ”Tobisen”, som nu er tilbage i Rungsted Havn, hvor den står på land. Ingen tvivl om, at motoren er kaput. En sagkyndig fra værftet har besigtiget skroget, og dømt det OK, men også at der skal bruges en masse knofedt, for at gøre det pænt, og så skal det selvfølgelig bundmales. De elektriske installationer bør ligeledes udskiftes, da de er tærede. Uanset hvor vi havner, så skal båden under alle omstændigheder have en ordentlig omgang, da den jo ikke bare kan ligge hen i sin nuværende tilstand. Lars vil tage initiativ til at indkalde til nogle arbejdsdage.

 

Bjarne fra FU orienterede lidt om historikken i bådsagen, herunder om muligheden for delebåd med dykkerklubben, og at man faktisk helst ville være med til at anskaffe en ny eller nyere båd. Ligeledes orienterede han om baggrunden for et muligt krav om speedbådskørekort, for lånere/brugere af båden, og at IF-Telefonen selvfølgelig ville betale for dette, hvis det bliver aktuelt. Samtidig bør Sportsfiskerafdelingen også overveje om der overhovedet er behov og brug for at have egen båd.

 

Et af de fremmødte medlemmer havde været på nettet, og fundet en motor til 32.000 kroner. Andre udtrykte, at de havde haft stor glæde og fornøjelse af båden, men at den ikke havde været i orden de seneste 5 år. Der var næsten altid noget i vejen, og det var svært at låne den. Både Jens og Lars foreslog, at der trækkes en streg i sandet, og fortid er fortid. Nu starter vi på en frisk.

 

Det hele mundede ud i, at der blev nedsat et lille bådudvalg med 3 medlemmer. Udvalget skal komme med anbefalinger og forslag til fremtiden for Tobisen, herunder eventuelt anskaffelse af ny eller nyere båd, ingen båd, alternative muligheder.

 

Bådudvalget består herefter af:

Mogens Johansen, Jan Lambertsen og Lars Thøgersen

 

Fisketure

Lars spurgte ind til, hvad vi skal lave i fremtiden. Selvfølgelig skal vi beholde vore onsdagsture, men er der andre ture, I ønsker. Det kunne være sig deciderede fladfisketure, makrelture, fiskeri på vrag, kystture, Put and Take m.m. Samtidig mindede han om fladfisketuren den 10. september fra kl. 16 til kl. 21, hvor der stadig var ledige pladser.

 

Umiddelbart var forsamlingen kun for onsdagsturene. Jens luftede en idé omkring fluefiskeri, hvor man kan deltage i kurser og kystture. Det lyder som en god idé, så hold øje med hjemmesiden, der kommer snart et oplæg vedrørende emnet.

 

Lars orienterede omkring FSKBH (FirmaidrætStorKøBenHavn). FSKBH inviterer nogle gange på fisketure, hvor det er muligt for os, at deltage i disse med tilskud fra IF-Telefonen. Hold øje med hjemmesiden, hvor invitationerne vil blive publiceret.

 

Turkalenderen for 2015 er ved at være på plads, og kommer på hjemmesiden inden udgangen af september. Der er ikke så meget nyt, ud over at én af turene i hhv. februar og marts 2015, arrangeres som bulefiskeri.

 

4.       Eventuelt

Lars opfordrede til, at hvis nogen har forretningsorden og andre regler/dokumenter vedrørende Sportsfiskerafdelingen, da at sende materialet til ham, så de kan komme ind på hjemmesiden. Alternativt må vi selv til at materialet.

 

Bjarne orienterede lidt om lokalesituationen, idet vi ikke kan forvente, at få lov at blive på Gammel Jernbanegade. Flere lokaliteter har været i spil som alternativer, men lige nu er varmeste emne sandsynligvis Borups Allé. Vi bliver selvfølgelig orienteret, når der findes en endelig løsning. Samtidig løftede Bjarne sløret for mystikken om, hvorfor man ikke må parkere i gården på Gammel Jernbanegade mere.

 

5.       Afslutning

Lars takkede for det pæne fremmøde, og for at deltagerne ikke havde gjort det for besværligt for ordstyreren. Endvidere takkede han for valget, og lovede at forsøge at leve op til de forventninger medlemmerne af sportsfiskerafdelingen forventes at stille til en formand. Mogens takkede også for god ro og orden og afsluttede dermed mødet.

 

Således passeret.

Referent: Lars Thøgersen

 


12.juli 2014.

Hermed indkaldes til ekstraordinært årsmøde i IF-Telefonens Sportsfiskerafdeling.

Tid og sted: Den 12. august 2014, klokken 18.00. Gammel Jernbanevej 34, Valby. (Der hvor det plejer at være).

Dagsorden:

1. Orientering fra fungerende formand vedrørende Sportsfiskerafdelingens nuværende situation, herunder bestyrelsens sammensætning, båden "Tobisen", og havnepladsen i Rungsted Havn.

2. Valg til Bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen for Sportsfiskerafdelingen. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og menige bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil der være en kort pause.

3. Eventuelt.
        a) Herunder genoptagelse af årskonkurrencen, regler m.m.
        b) Visioner for fremtiden. Bådudvalg? Hvad skal vi? Bådture som nu.         Kystture. Put and Take. Andre ønsker, og hvem tager sig af det?

4. Afslutning med ordet til formanden.

Arrangementet:
Vi starter med lidt fællesspisning af et par stykker smørrebrød kl. 18.00, og selve mødet starter kl. 19.00. Hvis du vil deltage i spisningen, så meld dig til senest torsdag den 7. august, så er der også et par stykker smørrebrød til dig. Tilmelding sker ved henvendelse til Lars Thøgersen på telefon 20213475 eller på e-mailadressen
Sportsfisker@if-telefonen.dk. Men husk senest 7. august, hvis du vil spise med. Og du skal selvfølgelig være medlem af IF-Telefonen, for at kunne deltage i løjerne.


        --------------------------------------------------------------------

2. Juli 2014
Alle oplysninger vedrørende tidligere årsmøder er ikke mere tilgængelige.
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies