Kort referat af GF 28. juni 2021
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 6/29/2021 6:39:43 PM
Category: General
     

Kort referat fra 
Idrætsforeningens generalforsamlingen
den 28-6-2021.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4 Indkomne forslag
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Ad 1. Flemming Jens blev med akklamation valgt som dirigent.

Ad 2. Formanden Bjarne L. Olsen aflagde beretning om året der var gået og kom bl.a. ind på følgende:

Medlemsmæssigt 
Pga. Corona-situationen har vi tabt en hel del medlemmer så vi 28. juni 2021 er 347 medlemmer.  

Økonomi
Økonomisk er vi blive hårdt ramt i 2020, fordi TDC har meddelt Idrætsforeningen at de har stoppet med at give tilskud til Idrætsforeningen.

Aktivitetshuset på Immerkær 42
Huset forventes solgt så snart Hvidovre kommune har godkendt købers byggeprojekt.
Som ny adresse kikkes der fortsat på Hvidovre central ved Frihedens S-togstation og der forhandler stadig med TDC.     

Motionscentret på Borups Alle
Lokalet er blevet inddraget af TDC da de skulle udleje bygningen til Københavns kommune. Vi tømte lokalet og har solgt de fleste maskiner. Men her i dag er der endnu ikke flyttet nogen ind!

De fleste af vore 15 afdelingerne går godt.
Men på grund af Corona-restriktionerne har de fleste afdelinger ligget stille, så der er ikke meget at berette fra afdelingerne i år.

Til sidst takkede Formanden Forretningsudvalget (FU),Hovedbestyrelsen (HB) og medlemmerne som er med til at holde gang iIdrætsforeningen på trods af TDC og Corona og sluttede med en særlig tak til Niels Børglum der stopper i FU og HB ved denne generalforsamling efter mange aktive år.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Margrethe bægeret (Foreningens største udmærkelse)
Tildeltes i år den person som under Corona-restriktionerne har haft den største arbejdsbyrde i foreningen, kasserer Jan Resen, for hans store engagement og kæmpe arbejde med at behandle de mange udmeldelser og restancer imens afdelingerne var lukket ned under Corona-restriktionerne. 

Hold præmien
På grund af Corona-restriktionerne er der ikke indstillet nogen til hold-præmien i år.


Ad 3. Kasserer Jan Resen aflagde regnskab for 2020 som viste et overskud på 134.573 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Ad 4. Der var indkommet 1 forslag fra hovedbestyrelsen om ændringer af lovenes §8 første afsnit:
Generalforsamlingens afholdelse flyttes fra februar måned til november måned.

Konsekvensen er, at vi i 2021 kommer til at holde generalforsamling igen i november måned.

Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 


Ad 5. Kasserer Jan Resen og formand Bjarne L. Olsen fremlagde budget 2021. Budgettet var udarbejdet i december 2020 baseret de oplysninger man havde den gang og hvor vi godt kunne acceptere et stort underskud i et enkelt år, men det blev ødelagt af Corona-restriktionerne som medførte ekstra udmeldelser.
De ”dyre afdelinger” har derfor allerede nu fået besked om at reducere deres udgifter for næste år. Budget 2022 skal forelægges generalforsamlingen i november måned 2021.

Samtidig indstillede HB, at kontingentet hæves fra 70 kr. til 100 kr. månedligt fra 1. juli 2021.
Kontingentet for sidste halvår af 2021 bliver dermed på ialt 600 kr.

Disse to tiltag skal være med til at få økonomien i balance under de nye forhold med færre medlemmer og ingen tilskud fra TDC.

Budget og kontingentstigning blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6. Valg:
Næstformand Jesper Kjeldsen ønskede at stoppe som næstformand, da han ikke mere er ansat i TDC.
Da der ikke blev fundet nogen ny næstformand, accepterede Jesper at fortsætte som næstformand til generalforsamlingen i november i år. Hvor han så stopper ogstiller op som FU-suppleant.

Kasserer Jan Ren blev genvalgt for 2 år.

FU-suppleant Niels Børglum stopper og ønskede ikke genvalg, der blev ikke fundet nogen der ønskede valg.
FU-suppleant posten er derfor vakant frem til GF i november måned.

Den tidligere revisor er stoppet i TDC og Idrætsforeningen. Som ny revisor for 2 år valgtes Frank Hardt fra Badminton, som var revisorsuppleant. Som ny revisorsuppleant valgtes Birgit Kauffmann for 1 år.

Revisorsuppleant Benny Hansen blev genvalgt for 2 år.

Alle valg skete enstemmigt med akklamation.


Ad 7. Intet 


Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede dirigenten og traditionen tro rejste generalforsamlingen sig og udbragte et trefolddigt hurra for Idrætsforeningen.

Bjarne L. Olsen
formand
 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies